Technologie IT i procesy biznesowe - edycja 2023/2024

Uczenie maszynowe Prawo autorskie w IT Systemy mobilne Technologie chmurowe AI Data Science Cloud Computing Procesy biznesowe Technologia 5G Blockchain Uwarunkowania prawne w sektorze IT Android Bezpieczeństwo usług sieciowych Zarządzanie projektami IT Interaktywne systemy pracy zdalnej iOS

Rekrutacja na studia podyplomowe (edycja 2023/2024)
rozpocznie się 5.06.2023 o godz. 10.00

 

Studia podyplomowe „Technologie IT i procesy biznesowe” skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych, skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarządzaniem, jak i szerokiej grupy osób prowadzonych lub zamierzających otworzyć własną innowacyjną działalność gospodarczą.

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na stanowiskach związanych rozwojem i tworzeniem innowacyjnych firm w obszarze IT. Program studiów obejmuje 172 godz. zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym: 64 godz. wykładów i 108 godz. (32 pkt. ECTS) zajęć laboratoryjnych. Studia mają charakter specjalistyczny. Absolwenci Studiów będą przygotowani do przeprowadzania analiz i organizacji procesów biznesowych wykorzystujący najnowsze technologie IT. Zdobyte umiejętności zostaną utrwalone w ramach projektu realizowanego w drugim semestrze studiów.

Zajęcia dla edycji 2023/2024 planowane są w trybie hybrydowym. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres tematyczny studiów podyplomowych „Technologie IT i procesy biznesowe” obejmuje wpływ IT na transformacje procesów biznesowych w kontekście rozwoju technologii chmurowych, systemów mobilnych, technologii 5G oraz usług nowej generacji z nią związanych. Równocześnie przedstawione zostaną nowoczesne zagadnienia takie jak: użycie AI (sztucznej inteligencji) w procesach automatyzacji usług i zarządzania, Data Science, łańcuchy bloków w procesach biznesowych oraz organizacja zdalnej pracy i kolaboracji z użyciem środków IT. Zagadnienia te zostaną uzupełnione o problematykę bezpieczeństwa usług sieciowych. Unikatową stroną studiów będzie powiązanie bloku przedmiotów o charakterze technologicznym z przedmiotami kształcącymi umiejętności miękkie, takie jak zarządzanie projektami IT, uwarunkowanie prawne działalności biznesowej w IT oraz prawo autorskie w IT.

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Studia podyplomowe „Technologie IT i procesy biznesowe” skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych, skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarzadzaniem, jak i szerokiej grupy osób prowadzonych lub zamierzających otworzyć własną innowacyjną działalność gospodarczą.

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

1. SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

forma zajęć

liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

1.

IT w transformacji procesów biznesowych

wykład

4

1

2.

Analiza wymagań i zarządzanie projektami IT

wykład/lab

4/8

2

3.

Bezpieczeństwo usług sieciowych

wykład/lab

8/12

3

4.

Systemy mobilne

wykład/lab

12/16

4

5.

Technologie 5G i usługi nowej generacji

wykład

4

1

6.

Technologie chmurowe

wykład/lab

4/12

2

 

2. SEMESTR STUDIÓW

Lp.

Nazwa przedmiotu

forma zajęć

liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

1.

AI i procesy automatyzacji usług

wykład/lab

4/8

2

2.

Data Science

wykład/lab

4/8

2

3.

Łańcuchy bloków w procesach biznesowych

wykład/lab

4/4

2

4.

Interaktywne systemy pracy zdalnej

wykład/lab

8/12

3

5.

Uwarunkowania prawne działalności biznesowej w sektorze IT

wykład/lab

4/4

2

6.

Prawo autorskie w IT

wykład/lab

4/4

2

7.

Projekt

lab

20

6

 

PRZEBIEG STUDIÓW

Program Studiów obejmuje 172 godziny zajęć obowiązkowych bezpośrednio z prowadzącymi. W tym wykłady stanowią 64 godzin zajęć, a pozostałe 108 godzin zajęć prowadzonych w grupach laboratoryjnych stanowią zajęcia prowadzone w laboratoriach komputerowych z indywidualnymi stanowiskami pracy wyposażonymi w oprogramowanie dopasowane do zakresu programu studiów. Studenci otrzymują dostęp komputerowy do sieci uczelnianej, platformy e-learningowej oraz kilku serwerów (w tym do serwera pocztowego @student.agh.edu.pl). Zdobyte umiejętności zostaną utrwalone w ramach projektu realizowanego w drugim semestrze studiów.

Warunkiem ukończenia Studiów jest odbycie wszystkich zajęć obowiązkowych (75 % obecności na zajęciach), zaliczenie na ocenę pozytywną wyznaczonych w programie przedmiotów, wykonanie, udokumentowanie i zaprezentowanie osobiście wykonanego projektu. Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów ustalana jest zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH. Słuchacze Studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem studiów otrzymują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych "Technologie IT i procesy biznesowe". Świadectwa, które otrzymują nasi absolwenci są zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewiduje się również wystawienie jednego odpisu świadectwa w języku angielskim.

Na potrzeb studiów studenci mają dostęp do przetestowanych rozwiązań e-learningowych, z których centralnym elementem jest dedykowana platformy wraz z konspektami i materiałami do zajęć oraz aktualnymi ocenami i raportami z obecności na poszczególnych zajęciach. W ramach platformy dostępny jest również moduł komunikatora oraz aktualności, dzięki którym studenci mogą się komunikować z poszczególnymi prowadzącymi oraz pozyskiwać istotne z punktu widzenia studiów informacje. W sytuacji przedłużenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub po uprzednim ustaleniu ze słuchaczami zajęcia będą mogły odbywać się trybie zdalnym. W tym celu wykorzystujemy dobrze znane platformy telekonferencyjne jak Microsoft Teams, czy też Cisco Webex. Dodatkowo studenci na czas studiów otrzymują konta studenckie w ramach infrastruktury AGH, dostęp do biblioteki AGH oraz możliwość wykupienia wjazdu na teren AGH w czasie weekendów.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub równoważne) na dowolnym kierunku, dającym znajomość obsługi komputera i podstawowych rozwiązań w zakresie IT lub posiadanie takich umiejętności w wyniku innych doświadczeń, np. zawodowych.
 • Pożądana, ale niekonieczna umiejętność programowania w podstawowym zakresie (w dowolnym języku programowania).
 • Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych:
  • 30 – limit osób;
  • 14 – minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji.
 • Termin rekrutacji: 26 czerwca 2023 r. - 20 października 2023 r. (lub do wyczerpania miejsc).
 • Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 
  • budynek D-17 pokój 4.50, mgr Joanna Borczyńska;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia zapisywanie się na kursy zarówno w platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 Zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego Formularza Zgłoszeniowego, Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych oraz skan poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za studia.
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. AGH 
e-mail: piotr.nawrocki@agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr Joanna Borczyńska
e-mail: joannab@agh.edu.pl
tel: +48 12 328 33 95

Czas trwania: 2 semestry, 172 godz. zajęć
Cena: 7100 PLN
Brak terminów 🙁

/media/ckeditor/2023/05/30/formularz-zgoszeniowy-jezyk-polski-24052023_Gzr8vz5.docxDOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Piotr Nawrocki, prof. AGH 
e-mail: piotr.nawrocki@agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr Joanna Borczyńska
e-mail: joannab@agh.edu.pl
tel: +48 12 328 33 95

Podobne