Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów

Podstawy programowania inżynieria oprogramowania Bazy danych Zarządzanie projektami IT

Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów to 2-semestralne studia podyplomowe, których tematyka obejmuje najważniejsze problemy realizacji i użytkowania szerokiej klasy systemów komputerowych. Przekrój podstawowych zagadnień współczesnej informatyki stanowi bazę dla bardziej szczegółowego przygotowania uczestnika w wybranym przez niego kierunku zainteresowań (kształcenie w profilach).

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z informatyki, a równocześnie ukierunkować się na obszary rozwoju współczesnej informatyki, związane ze specyfiką prowadzonej działalności praktycznej. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej w wybranej specjalizacji. Program studiów obejmuje dwie fazy kształcenia: część ogólną (146 godz.) prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych oraz część reprezentującą wybrane profile działalności praktycznej (78 godz.) związane z aktualnym lub zamierzonym obszarem zatrudnienia. 

Od kandydatów wymagana jest umiejętność obsługi komputera (poczta, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.), nie jest jednak wymagane wykształcenie z kierunku informatyka, ani umiejętność programowania. Studia są przyjemniejsze, jeśli kandydat interesuje się tematyką związaną z informatyką.

 

SYLWETKA ABSOLWENTÓW

Absolwenci studiów powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinni posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania. Dzięki solidnej wiedzy i umiejętnościom samodzielnego rozwiązywania problemów absolwenci będą mogli (w zależności od wybranego profilu): uczestniczyć w zespołach projektowych systemów informatycznych w roli ekspertów dziedzinowych lub konsultantów, uczestniczyć w kolejnych fazach procesu realizacji systemów IT (w szczególności chodzi o definiowanie problemu, analizę i identyfikację wymagań, testy, wdrożenia, w pewnym zakresie również implementację), samodzielnie realizować niewielkie projekty, uczestniczyć w eksploatacji i administracji systemów komputerowych, tworzyć aplikacje internetowe, realizować aplikacje na urządzenia mobilne. Dzięki solidnej wiedzy w zakresie podstaw informatyki, absolwent będzie miał możliwość samodzielnego jej pogłębiania w zakresie nowych rozwiązań, które pojawią się w przyszłości.

 

PLAN STUDIÓW

     
Przedmiot Semestr 1 (wspólny)
Wykład Lab
Współczesne architektury i systemy komputerowe 32 18
Bazy danych  8 12
Strony WWW i Grafika 8 8
Wstęp do informatyki i programowania 32 28
Suma 80 66
     
Profil: Programowanie (zawsze uruchamiany w ostatnich edycjach)    
Przedmiot Semestr 2
Wykład Lab
Jezyki i techniki programowania 0 30
Algorytmy i struktury danych 0 12
Techniki obiektowe i komponentowe  8 16
Bazy danych 2 0 12
Suma 8 70
     
Profil: Inżynieria oprogramowania i zarządzanie projektami     
Przedmiot Semestr 2
Wykład Lab
Podstawy programowania urządzeń mobilnych 0 4
Techniki i narzędzia współczesnych zespołów programistycznych  4 16
Techniki obiektowe i komponentowe  8 16
Pracownia projektowa 4 10
Bazy danych 2 0 16
Suma 16 62
     
Profil: Programowanie aplikacji WWW    
Przedmiot Semestr 2
Wykład Lab
Wprowadzenie do technologi serwisów internetowych  12 2
Tworzenie serwisów WWW  4 48
Podstawy programowania w ASP.NET 0 12
Suma 16 62
     

 

Sylabusy przedmiotów są dostępne tutaj.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia składają się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela). Przewiduje się około 10 zjazdów w semestrze zimowym i 5 zjadów w semestrze letnim. Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym: większość wykładów prowadzonych jest w formie zdalnej, a zajęcia laboratoryjne z założenia prowadzone są w formie stacjonarnej, w laboratoriach komputerowych Wydziału Informatyki. Laboratoria realizowane są z wykorzystaniem oprogramowania standardowo używanego w przemyśle informatycznym. 

Na potrzeby studiów uczestnicy mają dostęp do przetestowanych rozwiązań e-learningowych, z których centralnym elementem jest dedykowana platforma wraz z konspektami i materiałami do zajęć oraz aktualnymi ocenami i raportami z obecności na poszczególnych zajęciach. W ramach platformy dostępny jest również moduł komunikatora oraz aktualności, dzięki którym uczestnicy mogą się komunikować z poszczególnymi prowadzącymi oraz pozyskiwać istotne z punktu widzenia studiów informacje. Dodatkowo uczestnicy na czas studiów otrzymują konta studenckie w ramach infrastruktury AGH, dostęp do biblioteki AGH oraz możliwość wykupienia wjazdu na teren AGH w czasie weekendów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do zaliczenia przedmiotów wymagana jest obecność (na co najmniej 80% zajęć) oraz aktywny w nich udział. Przedmioty, w ramach których prowadzi się zajęcia laboratoryjne kończą się zaliczeniem na ocenę (zwykle wystawianą na podstawie samodzielnie zrealizowanych i indywidualnie ocenianych zadań), która potem stanowi część oceny końcowej. 

Ocena końcowa uzyskiwana przez absolwentów studiów jest zgodna z przepisami Regulaminu studiów podyplomowych w AGH. Ocena końcowa tworzona jest w oparciu o średnią ważoną z ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: wyższe wykształcenie I stopnia techniczne, przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia) lub ekonomiczne. Dopuszcza się przyjęcie osób z wyższym wykształceniem I stopnia zdobytym w innych kierunkach (np. humanistycznych), lecz wówczas kandydat musi mieć praktyczne predyspozycje do wykonywania zawodu związanego z branżą IT (np. w związku z posiadanym doświadczeniem zawodowym lub hobbystycznym).
 • Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych:
  • 38 – limit osób;
  • 16 – minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji.
 • Termin rekrutacji: 1.06.2023 (od godz. 8.00) - 30.09.2023 (lub do wyczerpania miejsc).
 • Czas trwania edycji studiów: 1.10.2023 - 30.09.2024.
 • Przewidywane terminy zajęć: wybrane weekendy między 14.10.2023 a 23.06.2024.
 • Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 
  • budynek D-17 pokój 2.13, mgr Agata Rzepka;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów (3900 zł), nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.ctb.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 Zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia. W liście proszę podać informację o wybranym profilu i profilach alternatywnych (gdyby pierwszy nie został uruchomiony).
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Po otrzymaniu e-maila, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za studia.
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nr konta: 55 1240 2294 1111 0010 9554 7623 
Bank Pekao S.A. Kraków
Z  odpowiednim dopiskiem:
Opłata wpisowa za studia podyplomowe "Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów", subkonto nr 720.230.6080, imię i nazwisko
Opłata za I/II semestr studiów podyplomowych "Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów", subkonto nr 720.230.6080, imię i nazwisko

Opłaty za studia: 100 zł (opłata wpisowa) + 3900 zł (opłata za I semestr) + 2400 zł (opłata za II semestr).
Informacja o terminach poszczególnych opłat jest każdorazowo wysyłana e-mailowo do uczestników studiów podyplomowych.

 

OPINIE ABSOLWENTÓW

...już podczas studiów udało mi się znaleźć nową pracę, w trakcie której połączyłem moją wiedzę z poprzednich lat na AGH (mechatronika i robotyka na IMIR) z wiedzą nabytą na studiach podyplomowych. Szczególnie przydała mi się wiedza na temat baz danych i sposobów wyciągania z nich informacji.

...ukończenie tych studiów mnie osobiście pomogło znaleźć lepszą pracę, dlatego uważam je za dobry wybór. Szczególnie pomocne dla mnie były zajęcia laboratoryjne z baz danych, administracji systemów UNIX oraz administracji Windows, mimo że w programie powinno być tych zajęć jeszcze więcej. Ogólnie mówiąc zawsze najważniejsze są ćwiczenia praktyczne...

...Po ukończeniu studiów udało się awansować. Pozostałem wierny specjalizacji, czyli IT...

...Dyplom pomógl mi znaleźć pracę jako programista za granicami Polski (wcześniej kończyłem matematykę). Studia były dobrym startem do informatyki i dały raczej poglądową wiedzę na niektóre tematy.

Dzięki ukończeniu studiów podyplomowych udało mi się przekwalifikować i zostać administratorem sieci. Pod swoją opieką mam kilka serwerów Windows/Linux oraz ok. 70 stacji roboczych.

Dzięki studiom podyplomowym poszerzyłem i uporządkowałem moją wiedzę informatyczną, co miało niewątpliwie znaczący wpływ na rozwój mojej kariery zawodowej. Przede wszystkim zdobyłem kompetencje niezbędne do przekwalifikowania się na programistę. (Wcześniej pracowałem jako przedstawiciel handlowy w firmie reklamowej). Po studiach informatycznych, po pewnym okresie zdalnego tworzenia aplikacji webowych, zostałem zatrudniony w firmie Onet.pl. Obecnie pracuję w Ericpol Telecom przy ciekawym projekcie związanym z nowymi technologiami w sieciach komórkowych. Praca ta sprawia mi dużo satysfakcji a zarazem przyjemności.

Studia podyplomowe pozwoliły mi zmienić stanowisko z „informatyk” na „informatyk-specjalista”. W dalszym ciągu zajmuję się administracją systemami komputerowymi – m.in. Solaris, Oracle, Windows, oraz wsparciem użytkowników.

Czas trwania: 2 semestry
Cena: 6400 PLN
Brak terminów 🙁

DOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński, prof. AGH
e-mail: bartlomiej.sniezynski (na serwerze) agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr Agata Rzepka
e-mail: rzepka (na serwerze) agh.edu.pl
tel: 12 32-83-414

Podobne