Techniki informacyjne w kryminalistyce

Studia podyplomowe Techniki Informacyjne w Kryminalistyce to 2-semestralne studia obejmujące  209 godzin, z których 106 jest poświęcone na wykłady wprowadzające do prezentowanych zastosowań informacji w sferze bezpieczeństwa państwa, pozostałe 103 godziny poświęcone są w całości na przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych, w ramach których uczestnicy mogą bezpośrednio zetknąć się z praktycznymi aspektami wiedzy teoretycznej podawanej na wykładach ogólnych. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w dobrze wyposażonych salach laboratoryjnych w nowoczesnym budynku Katedry Informatyki.

W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego zajęcia będą mogły odbywać się trybie zdalnym.

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Studia podyplomowe Techniki informacyjne w kryminalistyce przeznaczone są przede wszystkim dla:

 • osób pracujących na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa, zatrudnionych w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony państwa, jak również z branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu kryminalistyki i Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną wartość w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, oraz szybkiego rozwoju nowych technologii,
 • osób odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, także pracujących w dowolnej branży - takim osobom studia umożliwią zwiększenie wiedzy w dziedzinie Informatyki, co umożliwi kompetentne uczestnictwo w przygotowaniu, monitorowaniu i eksploatacji szerokiej gamy rozwiązań informatycznych spotykanych w dzisiejszym biznesie.

 

CEL STUDIÓW

Absolwenci studiów podyplomowych mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego. Kwalifikacje absolwenta pozwolą na świadomy udział w dowolnym etapie pracy lub służby w kształtowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla instytucji i służb związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Oprócz poruszania tematów ogólnych, absolwent dysponował będzie wiedzą z zakresu wykorzystania przedstawianych metodologii, np. do zastosowań bazodanowych, rozproszonych,  tworzenia aplikacji webowych i in. Szczególnie wartościowe, praktyczne umiejętności pracy w zespole.

 

SYLWETKA ABSOLWENTÓW

Absolwenci zdobędą podstawy do samodzielnego wykonywania zadań związanych z zagadnieniami  bezpieczeństwa w strukturach prywatnych i państwowych. W szczególności absolwenci posiądą podstawową  umiejętności w dziedzinie analizy danych, wykorzystania narzędzi informatycznych w kryminalistyce, ochrony informacji, czy też korzystania z bazodanowych zasobów służb i instytucji państwowych. Poza umiejętnościami stricte kryminalistycznymi absolwenci zaznajomieni zostaną z popularnymi metodami projektowania, implementacji, testowania i wdrażania systemów informatycznych i dzięki temu będą mogli z powodzeniem włączać się w proces konstrukcji oprogramowania, czy to pełniąc funkcję eksperta  dziedzinowego, analityka, projektanta, testera, czy wdrożeniowca. Wiedza zdobyta w ramach studiów  będzie stanowić, zarówno uzupełnienie i pogłębienie wiadomości już posiadanych, jak też umożliwiać dalszy rozwój na specjalistycznych kursach.

 

PLAN STUDIÓW

Nazwa przedmiotu i tematy Godz. Godz. Forma zal.
Analiza kryminalna 12 0 ocena
Współczesna kryminalistyka i kierunki jej rozwoju 10 5 ocena
Metodyka badań substancji psychoaktywnych  5 5 ocena
Zabezpieczenie śladów biologicznych 5 5 ocena
Podstawy prawa karnego materialnego 10 5 ocena
Informatyka śledcza 4 8 ocena
Podstawy analizy informacji - Link 5 5 ocena
Podstawy informatyki 5 5 ocena
Krajowe zasoby informacyjne 5 5 ocena
Ochrona informacji niejawnych 5 10 ocena
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 10 0 zaliczenie
Szpiegostwo przemysłowe i otwarte źródła informacji 5 5 zaliczenie
Podstawy prawa karnego procesowego 5 5 ocena
Ekspertyza kryminalistyczna 5 5 ocena
Pozyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych 0 10 ocena
Koordynacja informacji w służbach 15 0 ocena
Współczesna analiza miejsca zdarzenia 0 10 ocena
Metody odzyskiwania danych 5 10 ocena

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia składają się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela). Łącznie przewiduje się 8 zjazdów w semestrze zimowym i 7 zjazdów w semestrze letnim.

Na potrzeby studiów, uczestnicy mają dostęp do przetestowanych rozwiązań e-learningowych, z których centralnym elementem jest dedykowana platformy wraz z konspektami i materiałami do zajęć oraz aktualnymi ocenami i raportami z obecności na poszczególnych zajęciach. W ramach platformy dostępny jest również moduł komunikatora oraz aktualności, dzięki którym uczestnicy mogą się komunikować z poszczególnymi prowadzącymi oraz pozyskiwać istotne z punktu widzenia studiów informacje. W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego lub po uprzednim ustaleniu ze słuchaczami zajęcia będą się mogły odbywać w trybie zdalnym. W tym celu wykorzystujemy dobrze znane platformy telekonferencyjne, jak Microsoft Teams, czy też Cisco Webex. Dodatkowo uczestnicy na czas studiów otrzymują konta studenckie w ramach infrastruktury AGH, dostęp do biblioteki AGH oraz możliwość wykupienia wjazdu na teren AGH w czasie weekendów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do zaliczenia przedmiotów wymagana jest obecność (na co najmniej 80% zajęć) oraz aktywny w nich udział. Przedmioty, w ramach których prowadzi się zajęcia laboratoryjne kończą się zaliczeniem na ocenę (zwykle wystawianą na podstawie samodzielnie zrealizowanych i indywidualnie ocenianych zadań), która potem stanowi część oceny końcowej. 

Ocena końcowa uzyskiwana przez absolwentów studiów podyplomowych jest zgodna z przepisami Regulaminu studiów podyplomowych w AGH. Ocena końcowa tworzona jest w oparciu o średnią ważoną z ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: wyższe wykształcenie I stopnia techniczne, przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia) lub ekonomiczne. Dopuszcza się przyjęcie osób z wyższym wykształceniem I stopnia zdobytym w innych kierunkach (np. humanistycznych), lecz wówczas kandydat musi wykazać praktyczne predyspozycje do wykonywania zawodu związanego z branżą IT (np. w związku z posiadanym doświadczeniem zawodowym lub hobbystycznym).
 • Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych:
  • 20 – limit osób;
  • 16 – minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji.
 • Termin rekrutacji: 16 czerwca 2020 r. (od godz. 12.00) - 30 września 2020 r. (lub do wyczerpania miejsc).
 • Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 
  • budynek D-17 pokój 2.7, mgr inż. Małgorzata Urban;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia zapisywanie się na kursy zarówno w platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 Zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego Formularza ZgłoszeniowegoOświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych oraz skan poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za studia.
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział IEiT
Katedra Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nr konta: 55 1240 2294 1111 0010 9554 7623
Bank Pekao S.A. Kraków
Z odpowiednim dopiskiem:
Opłata wpisowa za udział w studiach podyplomowych "Techniki informacyjne w kryminalistyce", subkonto nr 720.230.6051
Opłata za I/II semestr studiów podyplomowych "Techniki informacyjne w kryminalistyce", subkonto nr 720.230.6051

Czas trwania: 2 semestry, 209 godzin zajęć dydaktycznych
Cena: 6500 zł
Brak terminów 🙁

DOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr inż. Kamil Piętak
e-mail: kpietak@agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr inż. Małgorzata Urban
e-mail: murban@agh.edu.pl
tel: +48 12 328 33 22

Minione edycje
 • 01.10.2020 - 30.06.2021