Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych

informatyka nauczyciel nauczanie uprawnienia liceum szkoła podstawowa szkoła średnia studia kwalifikacyjne informatyczne przedmioty zawodowe technikum szkoła

W dobie dynamicznych zmian w obszarze IT, wdrażania nowych technologii, takich jak druk 3D, sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość ważne jest, aby podążać za zmianami i potrafić znaleźć dla nich metodyczne zastosowanie podczas procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych i średnich.
Studia podyplomowe Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom różnych specjalności zdobycie uprawnień do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich oraz informatycznych przedmiotów zawodowych w technikach. Jednocześnie osobom posiadającym takie kwalifikacje pozwolą na ich udoskonalenie i poszerzenie w zakresie nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych oraz przedmiotu informatyka, szczególnie w szkołach średnich technicznych.

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Studia podyplomowe Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych skierowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka, jak również do nauczycieli informatyki, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i poszerzyć je o informatyczne przedmioty zawodowe.
Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Studia podyplomowe Mistrzostwo Informatycznego dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych mają na celu przygotować do różnorodnej aktywności twórczej i działań edukacyjnych z wykorzystaniem poznanych narzędzi i środków informatyczbych.
Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

 • wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zakresie informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych oraz treści kształcenia zawartych w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego dla zawodów: technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk;
 • wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych);
 • wiedzę praktyczną, poprzez dużą liczbę zajęć ćwiczeniowych i realizowane praktyki, których celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną.

W ramach każdego przedmiotu część zajęć będzie dotyczyła dydaktyki informatyki i zawodowych przedmiotów informatycznych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych Mistrzostwo Informatycznego dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych:

 • posiada wiedzę szczegółową związaną z najbardziej popularnymi technikami programowania, algorytmami, narzędziami i oprogramowaniem stosowanymi w pracy nauczyciela informatyki i w nauczaniu informatycznych przedmiotów zawodowych;
 • posiada wiedzę i umiejętności w zaawansowanym wykorzystaniu technik informatycznych w zakresie oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacje multimedialne) oraz grafiki komputerowej;
 • potrafi budować wśród uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu (drukarki 3D, mikrokontrolery, VR) posiadanego przez szkołę;
 • celowo i efektywnie posługuje się metodami nauczania informatyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych;
 • rozwija środowisko kształcenia informatycznego;
 • angażuje się w stały profesjonalny rozwój.

Absolwenci otrzymają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz kwalifikacje do nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych dla zawodów: technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450, z późn. zm.).

 

PLAN STUDIÓW

I SEMESTR:

LP. NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAJĘĆ LICZBA GODZIN FROMA ZALICZENIA LICZBA PUNKTÓW ECTS
 1.  

Urządzenia techniki komputerowej

wykład
zajęcia warsztatowe

2
8

zaliczenie

3

 1.  

Systemy operacyjne

wykład
zajęcia warsztatowe

2
8

zaliczenie

3

 1.  

Sieci komputerowe

wykład
zajęcia warsztatowe

4
12

egzamin

4

 1.  

Algorytmy i techniki programowania I

wykład
zajęcia warsztatowe

6
14

zaliczenie

6

 1.  

Grafika komputerowa i statyczne strony internetowe

ćwiczenia projektowe

24

zaliczenie

8

 1.  

Bazy danych

wykład
zajęcia warsztatowe

4
12

egzamin

6

 1.  

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe I

ćwiczenia projektowe

12

zaliczenie

3

 1.  

Praktyki I

zajęcia praktyczne

45

zaliczenie

0

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 153
Łączna liczba punktów ECTS: 33

 

II SEMESTR:

LP. NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAJĘĆ LICZBA GODZIN FROMA ZALICZENIA LICZBA PUNKTÓW ECTS
 1.  

Algorytmy i techniki programowania II

wykład
zajęcia warsztatowe

4
12

zaliczenie

4

 1.  

Technologia informacyjna i oprogramowanie biurowe II

ćwiczenia projektowe

12

zaliczenie

3

 1.  

Algorytmika olimpijska i metodyka tworzenia zadań I

wykład
zajęcia warsztatowe

6
6

zaliczenie

3

 1.  

Metodyka i dydaktyka informatyki

zajęcia warsztatowe

10

zaliczenie

2

 1.  

Aplikacje desktopowe I

ćwiczenia projektowe

10

zaliczenie

3

 1.  

Aplikacje webowe I

ćwiczenia projektowe

10

zaliczenie

3

 1.  

Aplikacje mobilne I

wykład
ćwiczenia projektowe

2
8

zaliczenie

3

 1.  

Systemy serwerowe

wykład
z
ajęcia warsztatowe

4
12

egzamin

5

 1.  

Robotyka I

wykład
z
ajęcia warsztatowe

2
8

zaliczenie

2

 1.  

Praktyki II

zajęcia praktyczne

45

zaliczenie

0

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 151
Łączna liczba punktów ECTS: 28

 

III SEMESTR:

LP. NAZWA PRZEDMIOTU FORMA ZAJĘĆ LICZBA GODZIN FROMA ZALICZENIA LICZBA PUNKTÓW ECTS
 1.  

Algorytmika olimpijska i metodyka tworzenie zadań II

wykład
z
ajęcia warsztatowe

6
6

zaliczenie

3

 1.  

TIK w dydaktyce przedmiotu

ćwiczenia projektowe

6

zaliczenie

2

 1.  

Metodyka i dydaktyka przedmiotów zawodowych

zajęcia warsztatowe

10

zaliczenie

2

 1.  

Aplikacje desktopowe II

ćwiczenia projektowe

10

zaliczenie

3

 1.  

Aplikacje webowe II

ćwiczenia projektowe

10

zaliczenie

3

 1.  

Aplikacje mobilne II

wykład
ćwiczenia projektowe

2
8

zaliczenie

3

 1.  

Sieci teleinformatyczne

wykład
z
ajęcia warsztatowe

3
9

egzamin

5

 1.  

Robotyka II

wykład
z
ajęcia warsztatowe

2
8

zaliczenie

3

 1.  

Metody sztucznej inteligencji

wykład
z
ajęcia warsztatowe

3
3

zaliczenie

2

 1.  

Seminarium dyplomowe

zajęcia seminaryjne

10

egzamin

5

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 96
Łączna liczba punktów ECTS: 31

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Do współpracy zaprosiliśmy znakomitych dydaktyków zarówno z Wydziału Informatyki AGH, jak i nauczycieli, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi i uczniami zdolnym oraz interesują się nowymi technologiami.
Studia będą realizowane w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują 400 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk (45 godzin w szkole podstawowej i 45 godzin w szkole ponadpodstawowej). Większość zajęć bedzie miało formę ćwiczeń i warsztatów praktycznych (aż 248 godzin ćwiczeń – 87% zajęć). Zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej. Wykłady i niektóre ćwiczenia w formie zdalnej, a zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej. Zajęcia laboratoryjne będą prowadzone w dobrze wyposażonych salach laboratoryjnych w nowoczesnym budynku Wydziału Informatyki.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów uzyskuje się na podstawie projektów, kolokwiów lub innej aktywności wyznaczonej przez prowadzącego przedmiot ćwiczeniowy. Wpis na kolejny semestr uzyskuje się po otrzymaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych w programie danego semestru.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie przewidzianych w programie egzaminów, zaliczenie praktyk, napisanie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego.
Egzamin końcowy składa się z pytań związanych z wiedzą z zakresu studiów, prezentacją pracy i pytań z nią związanych.
Na ocenę na świadectwie ukończenia studiów składają się: średnia z ocen uzyskanych w trakcie studiów, ocena z pracy końcowej i ocena z egzaminu końcowego.

 

WARUNKI REKRUTACJI

Wymagania wstępne:

 • ukończenie studiów wyższych: I stopnia, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
 • studia w szczególności adresowane są do osób, które chcą kontynuować poszerzanie i doskonalenie zawodowe w zakresie nauczania informatyki i posiadają już takie uprawnienia, które chcą poszerzyć o informatyczne przedmioty zawodowe;
 • do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575);
 • zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Limit przyjęć:

 • maksimum: 32 osoby,
 • minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji: 16 osób.

Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia:

 • budynek D-17 pokój 2.13, mgr Agata Rzepka;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa uzyskania uprawnień do nauczania (oryginał do wglądu);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów (2900 zł), nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.ctb.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego formularza zgłoszeniowegooświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa uzyskania uprawnień do nauczania. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Po otrzymaniu e-maila, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za I semestr studiów (2900 zł).
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nr konta: 55 1240 2294 1111 0010 9554 7623
Bank Pekao S.A. Kraków
Z odpowiednim dopiskiem:
Opłata wpisowa za studia podyplomowe "Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych", subkonto nr 720.240.6085, imię i nazwisko

Opłata za I/II/III semestr studiów podyplomowych "Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych", subkonto nr 720.240.6085, imię i nazwisko

Opłaty za studia: 100 zł (opłata wpisowa) + 2900 zł (opłata za I semestr) + 3000 zł (opłata za II semestr) + 1900 zł (opłata za III semestr, tzw. wakacyjny).
Informacja o terminach poszczególnych opłat jest każdorazowo wysyłana e-mailowo do uczestników studiów podyplomowych.

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 7900 PLN
Brak terminów 🙁

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr inż. Robert Straś
e-mail:stras@agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr  Agata Rzepka
e-mail: rzepka@agh.edu.pl
tel.: (012) 32-83-414