Systemy ERP na przykładzie SAP ERP

Studia będą prowadzone w formie zdalnej.


Uprzejmie zawiadamiamy, że pierwszy zjazd odbędzie się 4-5.12.2021. O konkretnych terminach zjazdów zostaną poinformowane osoby, które zapisały się w formularzu zgłoszeń.


 

Zapraszamy na webinar prezentujący studia podyplomowe:

SAP – Jak zostać użytkownikiem końcowych, konsultantem lub programistą najczęściej używanego systemu klasy ERP?

 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi na świecie 30% dużych przedsiębiorstw i korporacji  światowych używa systemu SAP jako narzędzia zarządzającego. W Polsce odsetek ten jest jeszcze wyższy i sięga ok. 40%.

Znajomość systemu SAP stwarza możliwość pracy jako specjalista z obszarów: logistyka, planowanie produkcji, planowanie zapotrzebowania, dystrybucja  i sprzedaż, kontrola i zapewnienie jakości, produkcja, finanse, utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, kontroling finansowy, a także jako konsultant wdrożeniowy, architekt procesów biznesowych i wiele innych. Jest to atut, który odpowiednio wykorzystany, może dać absolwentom kierunku bardzo dużą przewagę na rynku pracy.

Termin i miejsce

Czwartek, 7 października, godz. 18:45

Webinar: MS Teams

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQwNTU4NDItN2E3MC00NGIwLTgyNWMtOWZhYjVlZjc0Y2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8%22%2c%22Oid%22%3a%22785914eb-8c77-4c86-a1bc-38a97e6de42e%22%7d

Plan spotkania
18.45-19.00 Wprowadzenie: Co to jest system SAP?
19.00-19.45 Zaprezentowanie systemu SAP w postaci praktycznego pokazu z case study z wybranych funkcji na najnowszym SAP GUI 7.70
19.45-20.00 Jak zostać użytkownikiem końcowym, konsultantem lub Programistą SAP?
20.00 - Pytania

Nasi trenerzy, konsultanci SAP, Wykładowcy studiów podyplomowych:

Sebastian Sobczyk – konsultant SAP

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), konsultant oraz trener programów: SAP ERP, SAP S/4 HANA, Comarch XL. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, jest doradcą biznesowym w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sieci. Wspiera i pogłębia wiedzę użytkowników w obszarze fachowego wykorzystania systemu SAP w procesach zachodzących w organizacji. Bierze udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta.

 

Paweł Woźniak – konsultant SAP

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konsultant SAP w modułach: MM / WM / QM / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym oraz na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. Doradca w zakresie wykorzystywania modułów SAP: MM / WM / QM / PP. Praca z użytkownikami, polegająca na wspieraniu i pogłębianiu wiedzy dotyczącej fachowego wykorzystania SAP w procesach zachodzących w organizacji. Udział w transferach wiedzy dotyczącej procesów logistycznych u klienta. Posiada również duże doświadczenie praktyczne jako administrator sieci komputerowych i analityk hurtowni danych.

 

Studia będą prrowadzone w formie zdalnej.


Rekrutacja rozpocznie się 24 maja (poniedziałek) o godz. 12.00 i potrwa do wyczerpania limitu miejsc na kierunku.

 

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z praktyczną realizacją w systemie SAP ERP. Poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP. Oprócz zagadnień ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z problemami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie systemy, oraz bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej i wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności.

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu studiów każdy uczestnik otrzyma certyfikat SAP UA.

 

Studia będą prrowadzone w formie zdalnej.

 

Lista prowadzących

 1. dr inż. Łukasz Faber
 2. dr inż. Wojciech Zaborowski
 3. mgr inż. Wojciech Barczyński
 4. mgr inż. Mariusz Bubeła
 5. mgr inż. Rafał Grzeszczuk
 6. mgr inż. Sebastian Sobczyk
 7. mgr inż. Dawid Suder
 8. mgr inż. Bartosz Szubzda
 9. mgr inż. Bartłomiej Trojan
 10. mgr inż. Paweł Woźniak
 11. mgr Elżbieta Gmur
 12. mgr Piotr Kosior
 13. mgr Paulina Kuliga
 14. mgr Bartłomiej Socha

 

 

Plan studiów

 

SEMESTR STUDIÓW – 1. (zimowy 2021/2022):

Lp.

Nazwa przedmiotu

forma zajęć

liczba godzin zajęć

sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

 1.  

Wprowadzenie do systemów baz danych

ĆL

12

zaliczenie

2

 1.  

Bezpieczeństwo w Internecie

ĆL

4

zaliczenie

1

 1.  

Wprowadzenie do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa

ĆL

4

zaliczenie

1

 1.  

Problematyka gospodarki materiałowej w systemach ERP (moduł SAP MM)

ĆL

28

ocena

2

 1.  

Problematyka produkcji w systemach ERP (moduł SAP PP)

ĆL

32

ocena

3

 1.  

Problematyka sprzedaży i dystrybucji w systemach ERP (moduł SAP SD)

ĆL

32

ocena

3

 

Łączna liczba godzin: 112

Łączna liczba punktów ECTS: 12

 

SEMESTR STUDIÓW – 2. (letni 2021/2022):

Lp.

Nazwa przedmiotu

forma zajęć

liczba godzin zajęć

sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

 1.  

Problematyka kontroli jakości w systemach ERP (moduł SAP QM)

ĆL

16

ocena

2

 1.  

Problematyka gospodarki magazynowej w systemach ERP (moduł SAP WM)

ĆL

16

ocena

2

 1.  

 Problematyka rachunkowości w systemach ERP (moduł SAP FI)

ĆL

16

ocena

2

 1.  

Problematyka kontrolingu w systemach ERP (moduł SAP CO)

ĆL

16

ocena

2

 1.  

Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP

ĆL

16

ocena

2

 1.  

Testy integracyjne

ĆL

16

ocena

2

 1.  

Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej

ĆL

8

ocena

1

 1.  

Praca dyplomowa

 

 

 

5

 

Łączna liczba godzin: 104

Łączna liczba punktów ECTS: 18

 

Warunki rekrutacji

Wymagane aby kandydaci znali podstawowe zasady obsługi komputera (poczta elektroniczna, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp.)

Tryb zgłoszeń: obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty operacyjnej) 

Maksymalna liczba uczestników: 20

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II st. na dowolnym kierunku,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych SAP ERP: pokój 2.28, Centrum Informatyki, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji w ramach edycji studiów podyplomowych: 24 maja 2021 – 30 września 2021 (do wyczerpania miejsc)

 

Szczegółowy program studiów

Wprowadzenie do systemów baz danych (12 godz.)

Wprowadzenie podstawowych pojęć dotyczących współczesnych systemów bazodanowych. Omówienie, czym są bazy danych, baz relacyjnych i algebry relacji. Tworzenie diagramów baz danych. Podstawy języka SQL.

Literatura obowiązkowa:

 1. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000
 2. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Systemy baz danych. Kompletny podręcznik, Helion, Gliwice 2011

Literatura zalecana:

 1. T. Connolly, C. Begg, Systemy bsz danych. Metody projektowania, implementacji i zarządzania, Read Me, Warszawa 2004
 2. J. Celko, SQL. Zaawansowane techniki programowania, PWN, Warszawa 2008

Bezpieczeństwo w Internecie (4 godz.)

Nakreślenie obrazu problematyki bezpieczeństwa z punktu widzenia codziennego użytkownika i pracownika firmy. Omówienie źródeł ataków i metod przeciwdziałania. Zasady bezpieczeństwa stosowane przez użytkowników.

Literatura obowiązkowa:

 1. E. Schetina, K. Green, J. Carlson, Bezpieczeństwo w sieci. Kurs, Helion, Gliwice 2002

Literatura zalecana:

 1. D. Farbniec, Cyberwojna. Metody działania hackerów, Helion, Gliwice 2018
 2. M. Zalewski, Cisza w sieci, Helion, Gliwice 2012
 3. W. Stallings, Cryptography and Network Security Principles and Practices, Fourth Edition, Prentice Hall, 2005

Wprowadzenie do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (4 godz.)

Wprowadzenie do SAP pozwoli zaznajomić się słuchaczom z problematyką systemów ERP na przykładzie SAP, jego obsługą i funkcjonalnością. Wykonywanie transakcji, uruchamianie programów oraz dostosowywanie ich do swoich potrzeb poprzez tworzenie własnych układów i wariantów oraz parametryzowanie ustawień pozwoli użytkownikowi przyśpieszyć pracę z systemem.

Literatura obowiązkowa:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko, Marta Polit-Szychalewska, Poradnik przedsiębiorcy. Start, PWN, Warszawa 2015

Problematyka gospodarki materiałowej w systemach ERP (Gospodarka materiałowa w systemie SAP – Moduł MM) (28 godz.)

Moduł gospodarki materiałowej w głównej mierze odpowiada za procesy zaopatrzenia i magazynowania. Elementami tych procesów są m.in. planowanie potrzeb materiałowych (MRP), zakupy i weryfikacja faktur zakupowych, gospodarka zapasami wraz z wyceną. Moduł ten integruje procesy logistyczne.

Literatura obowiązkowa:

 1. Martin Murray, Jawad Akhtar, Materials Management with SAP ERP: Functionality and Technical Configuration, SAPPRESS
 2. Matt Chudy, Luis Castedo, Procurement with SAP MM: Business User Guide, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Problematyka produkcji w systemach ERP (Produkcja w systemie SAP – Moduł PP) (32 godz.)

Moduł produkcyjny pozwala planować produkcję dostosowując ją do popytu i do zdolności produkcyjnych. Umożliwia dokładne harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem dostępności surowców i półproduktów. Śledzi i rejestruje przebieg procesu produkcyjnego, np. możemy porównywać planowane i rzeczywiste koszty zleceń produkcyjnych, sprawdzać z jakiej partii surowca powstał wyrób.

Literatura obowiązkowa:

 1. Jawad Akhtar, Production Planning and Control with SAP ERP, SAPPRESS
 2. Jochen Balla, Frank Layer, Production Planning with SAP APO, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Problematyka sprzedaży i dystrybucji w systemach ERP (Sprzedaż i dystrybucja w systemie SAP – Moduł SD) (32 godz.)

Moduł sprzedaży i dystrybucji pomaga zarządzać sprzedażą, wysyłką, fakturowaniem i transportem produktów i usług firmy. Umożliwia prowadzenie dokładnej kontroli nad procesami przedsprzedażowymi i posprzedażowymi. Zarządzanie kredytami kupieckimi i kontrolę przeterminowanych należności oraz możliwość badania zyskowności poszczególnych grup towarowych i klientów.

Literatura obowiązkowa:

 1. Matt Chudy, Luis Castedo, Ricardo Lopez, Sales and Distribution in SAP ERP: Business User Guide, SAPPRESS
 2. Ricardo Lopez, Ashish Mohapatra, Configuring Sales and Distribution in SAP ERP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Problematyka kontroli jakości w systemach ERP (Kontrola jakości w systemie SAP – Moduł QM) (16 godz.)

Moduł kontroli jakości jest nieodzowną częścią każdej firmy. Pozwala na aktywne zarządzanie procesami, zwłaszcza logistycznymi, z uwzględnieniem kontroli jakości na każdym etapie procesu. Pozwala to na natychmiastowe reagowanie w przypadku stwierdzania niezgodności o charakterze krytycznym. Dodatkowo w ramach SAP QM można z powodzeniem realizować procesy pomocnicze np. zarządzanie próbkami fizycznymi, zarządzanie urządzeniami pomiarowymi, obsługa audytów zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Literatura obowiązkowa:

 1. Jawad Akhtar, Quality Management with SAP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Problematyka gospodarki magazynowej w systemach ERP (Gospodarka magazynowa w systemie SAP – Moduł WM) (16 godz.)

Moduł gospodarki magazynowej jest to kompleksowe rozwiązanie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Obsługuje procesy związane z przyjęciami, wydawaniem, przesunięciami, inwentaryzacją i pozostałe procesy międzymagazynowe. Pozwala na jednoznaczną identyfikację materiału na magazynie.

Literatura obowiązkowa:

 1. Martin Murray, Sanil Kimmatkar, Warehouse Management with SAP ERP: Functionality and Technical Configuration, SAPPRESS
 2. Yannick Jacques, Nick Moris, Chris Halloran, Pablo Lecour, Implementing SAP Global Trade Services, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Problematyka rachunkowości w systemach ERP (Rachunkowość finansowa w systemie SAP – Moduł FI) (16 godz.)

Moduł rachunkowości finansowej umożliwia efektywne zarządzanie majątkiem firmy, kontrolę nad budżetem i płynnością finansową. Automatyzacja procesów księgowych zapewnia szybkość i rzetelność w sporządzaniu sprawozdań. Obszar pozwala na dostarczanie rzetelnych raportów finansowych.

Literatura obowiązkowa:

 1. Narayanan Veeriah, Configuring Financial Accounting in SAP ERP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013
 2. Jerzy Auksztol, Magdalena Chomuszko, Marcin Wojsa, SAP. Scenariusze księgowe, PWN, Warszawa 2018

Problematyka kontrolingu w systemach ERP (Kontroling w systemie SAP – Moduł CO) (16 godz.)

Moduł kontrolingowy umożliwia sprawne monitorowanie oraz analizę kosztów ogólnych poniesionych w ramach organizacji. Analizuje części przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zysk. Służy do oceny segmentów rynku podzielonych wg produktów, klientów, jednostek wyróżnionych w ramach przedsiębiorstwa, takich jak jednostki gospodarcze lub działy gospodarcze w odniesieniu do marży zysku lub marży pokrycia. Wspomaga kierownictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie sprzedaży, marketingu, zarządzania produktem i planowania strategicznego.

Literatura obowiązkowa:

 1. Janet Salmon, Controlling with SAP: Practical Guide, SAPPRESS
 2. Vanda Reis, Actual Costing with the SAP Material Ledger, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP (Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące SAP) (16 godz.)

Język programowania ABAP jest głównym narzędziem, przy pomocy którego rozszerzamy funkcjonalności systemu SAP. Narzędzia programistyczne pozwalają śledzić programy, sprawdzać zapytania do baz danych oraz umożliwiają znajdowanie i poprawianie błędów systemowych. Zasady autoryzacji pozwalają przydzielać użytkownikom uprawnienia do wykonywania określonych działań w systemie.

Literatura obowiązkowa:

 1. Kiran Bandari, Complete ABAP, SAPPRESS
 2. Paul Hardy, ABAP to the Future, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Testy integracyjne (16 godz.)

Podczas testów integracyjnych użytkownicy przejdą przez międzymodułowy proces logistyczny w środowisku biznesowym - SAP MM, PP, SD, QM, WM, FICO. Zbudują model procesu, który będzie odpowiedni dla ich firmy. Dodatkowo dowiedzą się o możliwościach tworzenia rozszerzonych raportów oraz o masowym wczytywaniu lub zmianie danych produkcyjnych.

Literatura obowiązkowa:

 1. Vishnu Kandi, Venki Krishnamoorthy, Donna Leong-Cohen, Prashanth Padmanabhan, Chinni Reddygari, Integrating Success: Factors with SAP, SAPPRESS

Literatura zalecana:

 1. Jerzy Auksztol, Piotr Balwierz, Magdalena Chomuszko, SAP. Zrozumieć system ERP, PWN, Warszawa 2013

Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej (8 godz.)

Do ukończenia studiów wymagane jest złożenie przez uczestnika projektu dyplomowego. Praca może być realizowana indywidualnie lub w zespołach 2- lub 3-osobowych. Wykonywana praca obejmuje pokazanie wybranego procesu funkcjonalnego lub wdrożeniowego w systemie SAP. Praca, będąca praktycznym case study, zostanie wykonana przy wsparciu konsultantów modułów SAP – prowadzących zajęcia. Celem seminarium jest koordynacja i monitorowanie postępów wykonywania pracy przez uczestników studiów.

Czas trwania: październik 2021 - lipiec 2022
Cena: 7600 zł
Brak terminów 🙁

DOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

OPŁATA ZA STUDIA

Opłata za studia wynosi 7600 zł i może zostać rozłożona na raty w wysokości 4 800,00 za semestr I (w tym opłata wpisowa 100,00) oraz 2 800,00 za semestr II.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Wojciech Zaborowski

Osoba do kontaktu: mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska

tel.: +48 12 328 33 21

mail: paula@agh.edu.pl

Minione edycje
 • 03.10.2020 - 27.06.2021