Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.], zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z siedzibą na al. A. Mickiewicza 30, 30-059 w Krakowie.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie/studia podyplomowe, a także w celu obsługi, dokumentacji przebiegu i archiwizacji kursu dokształcającego/szkolenia/toku studiów podyplomowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe posłużą także do informowania o świadczonych przez Administratora usługach edukacyjnych, a w szczególności o kolejnych kursach dokształcających/szkoleniach/studiach podyplomowych. Może Pani/Pan odmówić chęci otrzymywania tych informacji odpowiadając na dowolną naszą wiadomość lub wysyłając e-maila na adres: szkolenia@informatyka.agh.edu.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, tj. przez okres wynikający z prawa wewnętrznego AGH – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz AGH usługi informatyczne i administracyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 7. Informujemy iż posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w przepisach.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: szkolenia@informatyka.agh.edu.pl.
 9. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a także właściwej realizacji i dokumentowania kursu dokształcającego/szkolenia/toku studiów podyplomowych.