Metody Wytwarzania Oprogramowania - edycja 2020/2021

Programowanie web Java Javascript HTML/CSS Podstawy programowania Programowanie obiektowe Scrum agile eXtreme Programming testy UML inżynieria oprogramowania Prawo autorskie w IT Android C#

Chcesz nauczyć się programować i projektować oprogramowanie? Chcesz nauczyć się tworzyć strony internetowe i proste aplikacje webowe? Chcesz poznać podstawowe narzędzia programistów i stosowane przez nich metody pracy? Chcesz poznać różne języki programowania i uzyskać szerszą perspektywę dotyczącą współczesnego przemysłu informatycznego?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś "TAK" - te studia są dla Ciebie!

 

Studia podyplomowe Metody Wytwarzania Oprogramowania to 2-semestralne studia obejmujące 240 godzin dydaktycznych, z których aż 168 godzin to praktyczne zajęcia laboratoryjne, podczas których będziesz miał okazję przećwiczyć na konkretnych przykładach języki i technologie poznane podczas 72 godzin wykładów. Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w dobrze wyposażonych salach laboratoryjnych w nowoczesnym budynku Katedry Informatyki.

W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego zajęcia będą mogły odbywać się trybie zdalnym, co z powodzeniem realizujemy w ramach obecnej edycji studiów!

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

 • Osób pracujących na stanowiskach związanych z branżą informatyczną, z niepełnym, lub bez kierunkowego wykształcenia - takim osobom studia umożliwią uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu Informatyki, a co za tym idzie podniesienie kwalifikacji do wykonywania zawodu, co będzie miało szczególną wartość w sytuacji dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz szybkiego rozwoju nowych technologii. W efekcie studia mogą otworzyć takim osobom drogę do nowych, lepiej płatnych pozycji na rynku pracy.
 • Osób bez praktycznego doświadczenia w branży IT, ale wiążących z nią swoje plany zawodowe. Ukończenie studiów umożliwi takim osobom rozpoczęcie przygody z branżą informatyczną dając solidne podstawy do dalszego rozwoju i kształcenia w ramach kursów specjalistycznych. Absolwenci studiów mają szansę na aktywny udział w projektach informatycznych, np. w rolach młodszych programistów, testerów, analityków lub koordynatorów projektów.
 • Osób mających bieżący kontakt z osobami z branży informatycznej, np. współpracującymi lub zarządzającymi zespołami programistów. Takie osoby bardzo docenią możliwość spojrzenia "od tej drugiej strony" i poznania specyfiki codziennej pracy programistów, typowych problemów, narzędzi, architektur i koncepcji rozwoju oprogramowania. Dzięki temu na gruncie zawodowym będą lepiej przygotowani do komunikacji, zarządzania, koordynowania, ale także i kontroli :-) zespołów programistów, co jest konieczne w kontekście budowy innowacyjnych, efektywnych i sprawnych zespołów, gotowych do osiągania sukcesów na wymagającym i dynamicznym rynku IT.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do rozwiązywania problemów w zakresie analizy, projektowania i implementacji systemów informatycznych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTÓW

Absolwenci zdobędą podstawy do tworzenia oprogramowania działającego w różnych środowiskach, realizowanego w różnych językach i programowania przy pomocy szerokiej gamy metod i narzędzi. W szczególności absolwenci posiądą podstawową umiejętność programowania w językach obiektowych (przede wszystkim Java) oraz skryptowych wraz z powiązanymi z nimi technologiami i bibliotekami. Poznają również podstawy budowy aplikacji rozproszonych, bazodanowych (SQL) oraz webowych (HTML, CSS, REST, Spring Boot, Vue.js). Posiądą także umiejętność korzystania z popularnych narzędzi pracy zespołowej (GIT, Github, Maven, Travis CI) oraz narzędzi do testowania oprogramowania (jUnit, Selenium). Poza umiejętnościami programistycznymi absolwenci zaznajomieni zostaną z popularnymi metodami projektowania i prowadzenia projektów informatycznych, w szczególności przy użyciu metodyki Scrum i technik zwinnych zapożyczonych z innych metod (np. eXtreme Programming). Kwalifikacje absolwenta pozwolą na świadomy udział w dowolnym etapie procesu konstrukcji oprogramowania. Dzięki temu będą mogli z powodzeniem aktywnie włączać się w proces konstrukcji oprogramowania, czy to pełniąc funkcję eksperta dziedzinowego, analityka, projektanta, programisty, testera, czy wdrożeniowca (DevOps). Nabyte doświadczenie pozwoli na dalszy rozwój preferencji i koncentrację na wybranej roli (rolach) twórców oprogramowania oraz świadome projektowanie swojej kariery na kolejnych specjalistycznych kursach. Szczególnie wartościowe, bo praktyczne umiejętności pracy w zespole absolwent zdobędzie w trakcie przygotowywania projektu końcowego w ramach pracowni projektowej.

 

PLAN STUDIÓW

Nazwa przedmiotu i tematy Godz. Godz. Forma zal. Semestr ECTS
Wprowadzenie do programowania 12 20 ocena zimowy 4
Algorytmy i struktury danych 8 8 ocena zimowy  
Podstawy programowania 4 12 ocena zimowy  
Programowanie w języku Java 0 28 ocena zimowy 5
Programowanie w języku Java 1  0 16 ocena zimowy  
Programowanie w języku Java 2  0 12 ocena zimowy  
Projektowanie baz danych 8 8 ocena zimowy 2
Projektowanie baz danych 8 8 ocena zimowy  
Techniki obiektowe 16 20 ocena zimowy 5
Analiza i modelowanie obiektowe 12 8 ocena zimowy  
Wprowadzenie do testów i wzorców obiektowych 4 4 ocena zimowy  
Persystencja w technikach obiektowych  0 8 ocena zimowy  
Inżynieria oprogramowania 1 4 12 ocena zimowy 2
Metody wytwarzania oprogramowania 4  0 - zimowy  
Komunikacja i praca w grupie 4 - zimowy  
Analiza wymagań 8 ocena zimowy  
Języki i technologie programowania 8 24 ocena letni 4
Programowanie w C++ 8 12 ocena letni  
Programowanie w C#.NET  0 8 ocena letni  
Programowanie systemów mobilnych w Android  0 4 - letni  
Inżynieria oprogramowania 2 12 16 ocena letni 4
Wybrane techniki i narzędzia zespołów programistycznych 4 8 ocena letni  
Zaawansowane techniki projektowania 4 8 ocena letni  
Wybrane zagadnienia prawne w branży IT 4 - letni  
Programowanie aplikacji webowych 8 16 ocena letni 4
Programowanie aplikacji webowych 1 4 4 ocena letni  
Programowanie aplikacji webowych 2 4 12 ocena letni  
Programowanie systemów rozproszonych 4 8 ocena letni 2
Programowanie systemów rozproszonych 4 8 ocena letni  
Pracownia projektowa  0 16 ocena letni 3
Pracownia projektowa 16 ocena letni  

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia składają się z dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów weekendowych (sobota i niedziela). Łącznie przewiduje się 8 zjazdów w semestrze zimowym i 7 zjazdów w semestrze letnim. Laboratoria realizowane są z wykorzystaniem oprogramowania standardowo używanego w przemyśle informatycznym. 

Na potrzeby studiów, uczestnicy mają dostęp do przetestowanych rozwiązań e-learningowych, z których centralnym elementem jest dedykowana platformy wraz z konspektami i materiałami do zajęć oraz aktualnymi ocenami i raportami z obecności na poszczególnych zajęciach. W ramach platformy dostępny jest również moduł komunikatora oraz aktualności, dzięki którym uczestnicy mogą się komunikować z poszczególnymi prowadzącymi oraz pozyskiwać istotne z punktu widzenia studiów informacje. W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego lub po uprzednim ustaleniu ze słuchaczami zajęcia będą się mogły odbywać w trybie zdalnym. W tym celu wykorzystujemy dobrze znane platformy telekonferencyjne jak Microsoft Teams czy też Cisco Webex. Dodatkowo uczestnicy na czas studiów otrzymują konta studenckie w ramach infrastruktury AGH, dostęp do biblioteki AGH oraz możliwość wykupienia wjazdu na teren AGH w czasie weekendów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do zaliczenia przedmiotów wymagana jest obecność (na co najmniej 80% zajęć) oraz aktywny w nich udział. Przedmioty, w ramach których prowadzi się zajęcia laboratoryjne kończą się zaliczeniem na ocenę (zwykle wystawianą na podstawie samodzielnie zrealizowanych i indywidualnie ocenianych zadań), która potem stanowi część oceny końcowej. 

Ocena końcowa uzyskiwana przez absolwentów studiów podyplomowych Metody Wytwarzania Oprogramowania jest zgodna z przepisami Regulaminu studiów podyplomowych w AGH. Ocena końcowa tworzona jest w oparciu o średnią ważoną z ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów.

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: wyższe wykształcenie I stopnia techniczne, przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia) lub ekonomiczne. Dopuszcza się przyjęcie osób z wyższym wykształceniem I stopnia zdobytym w innych kierunkach (np. humanistycznych), lecz wówczas kandydat musi wykazać praktyczne predyspozycje do wykonywania zawodu związanego z branżą IT (np. w związku z posiadanym doświadczeniem zawodowym lub hobbystycznym).
 • Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych:
  • 38 – limit osób;
  • 20 – minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji.
 • Termin rekrutacji: 15 czerwca 2020 r. (od godz. 12.00) - 30 września 2020 r. (lub do wyczerpania miejsc).
 • Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 
  • budynek D-17 pokój 2.7, mgr inż. Małgorzata Urban;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia zapisywanie się na kursy zarówno w platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 Zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego Formularza ZgłoszeniowegoOświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych oraz skan poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za studia.
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział IEiT
Katedra Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nr konta: 55 1240 2294 1111 0010 9554 7623
Bank Pekao S.A. Kraków
Z odpowiednim dopiskiem:
Opłata wpisowa za udział w studiach podyplomowych "Metody Wytwarzania Oprogramowania", subkonto nr 720.230.6052

Opłata za I/II semestr studiów podyplomowych "Metody Wytwarzania Oprogramowania", subkonto nr 720.230.6052

Czas trwania: 2 semestry - 240 godzin dydaktycznych
Cena: 6100 zł
Brak terminów 🙁
Masz pytania? Napisz

DOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr inż. Jacek Dajda
e-mail: dajda(na serwerze)agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr inż. Małgorzata Urban
e-mail: murban(na serwerze)agh.edu.pl
tel: (012) 328-33-22

Podobne