Trwają zapisy na termin: 01.10.2024 - 30.09.2025 Pozostało 3 miesiące, 1 tydzień żeby się zapisać! Zapisz się!

Systemy Baz Danych - edycja 2024/2025

UML Python Data Science SQL IBM PS Imago PRO Hurtownie danych Architektury Systemów Baz Danych IBM PS Clementine Pro Statistica GIS UX aplikacji webowych

Studia podyplomowe Systemy Baz Danych to 2-semestralne studia obejmujące 204 godziny dydaktyczne, z których ponad połowa to praktyczne zajęcia laboratoryjne.

Zasadniczym celem studiów jest zapoznanie uczestników z wieloma najważniejszymi elementami składającymi się nie tylko na szeroką znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i implementowaniem głównie systemów relacyjnych baz danych (z użyciem najnowszych architektur tych systemów i narzędzi realizacji aplikacji), ale także zwrócenie uwagi na szeroką gamę zagadnień związanych z ich eksploatacją (w szczególności poznanie narzędzi i procedur eksploracji danych, budowy baz wiedzy). Uzupełnieniem celu poznawczego jest nabycie szerokich umiejętności praktycznych w realizacji zadań z powyższej tematyki, które pozwolą uczestnikom zrealizować indywidualne projekty systemów z wybranej dziedziny zastosowania (projekt dyplomowy). Ważnym celem jest przekonanie uczestników do istotności stałego kształcenia się, szczególnie ważnego w kontekście bardzo szybkich zmian technologicznych i istotności kwestii odpowiedzialności zawodowej twórców i zarządzających takimi systemami (zapewnienie systemom ich bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa).

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich OSÓB RÓŻNYCH PROFESJI, którzy w swoich działaniach, zawodowych i hobbystycznych, spotykają się z systemami baz danych, a którzy chcieliby posiąść nieco głębszą wiedzę o tych systemach, nie tylko dla ich lepszego rozumienia, ale i zwiększenia swoich możliwości w ich eksploatacji. Niebagatelnym znaczeniem dla podjęcia tych studiów jest też chęć szerokiego poznania możliwości tych systemów i zrozumienia niezwykle dynamicznego rozwoju technologii i technik ich realizacji.  

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów od lat będących podstawą niemal wszystkich systemów obsługi wszelkiego typu działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z problemami i technologiami realizacji tych systemów, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i implementacji  systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów, w tym projektowanie aplikacji zorientowanych na użytkownika (UX).
W programie studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji systemów o zróżnicowanych modelach danych (w tym również NoSQL), a także wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych, tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP), jak i zastosowań z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy i wykorzystania ich dla systemów wnioskujących.
W programie studiów uwzględniono też tematykę związaną z otoczeniem prawnym realizacji i eksploatowania systemów baz danych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W stopniu zależnym od poziomu wyjściowego uczestnika studiów, absolwent posiądzie umiejętności projektowania, implementowania oraz administrowania niewielkimi systemami relacyjnych baz danych. Po opanowaniu podstawowych zasad posługiwania się podstawowymi aplikacjami środowiska sieciowego absolwent posiądzie umiejętność korzystania i tworzenia aplikacji baz danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych wykorzystujących środowisko Internetu. Absolwent pozna też zasady tworzenia aplikacji opartych o technologie sztucznej inteligencji w postaci systemów ekspertowych wykorzystujących bazy wiedzy czy sieci neuronowe.
Dodatkowo każdy absolwent pozna wiele elementów nowoczesnych technik bazodanowych (modele NoSQL, zasady hurtowni danych, podstawy eksploracji danych). Dopełnieniem powyższej wiedzy będą elementy szeroko pojętej inżynierii systemów baz danych obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa tych systemów, poprawnego nimi administrowania, zarządzania projektami, zarządzania jakością systemów, czy wreszcie najistotniejsze zagadnienia prawne związane z procesem tworzenia i eksploatacją tych systemów.

 

PLAN STUDIÓW

    Semestr  1 Semestr  2    
Lp. Przedmiot Wyk. Lab. Wyk. Lab. ZAL ECTS
1 Podstawy technologii Baz Danych 20       zal. 1
2 Język SQL   24     Ocena (0,15) 3
3 Proceduralny-SQL   8     zal. 1
4 Analiza wymagań 4 12     Ocena (0,15) 3
5 Prawna analiza funkcjonowania SBD 4       zal. 1
6 Projektowanie aplikacji zorientowanych na użytkownika 8 4     zal. 2
7 Bazy Danych - Schematy   8   8 Ocena (0,15) 3
8 Systemy Baz Danych 12   4   zal. 1
9 Systemy Zarządzania BD 4     4 zal. 1
10 Seminarium Projekty Dyplomowe   4   8 zal. 3
11 Techniki przetwarzania danych (Python)       12 Ocena (0,15) 3
12 Bazy Wiedzy     4   zal. 1
13 Sieci Neuronowe     4   zal. 1
14 Hurtownie Danych     4 8 zal. 2
15 Eksploracja Baz Danych     4 8 zal. 2
16 Systemy NoSQL       4 zal. 1
17 Przetwarzanie Danych Przestrzennych       4 zal. 1
18 Projekt Dyplomowy     16   Ocena
Projektu Dypl.  (0,4)
4

LINK DO SYLABUSÓW

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów obejmuje około 204 godziny zajęć obowiązkowych. Wykłady stanowią mniej niż połowę godzin zajęć. Zajęcia prowadzone są w trybie hybrydowym: większość wykładów prowadzonych jest w trybie zdalnym (w oparciu o platformę MS Teams), a zajęcia laboratoryjne w zdecydowanej większości prowadzone są w laboratoriach komputerowych Wydziału Informatyki AGH z indywidualnymi stanowiskami pracy wyposażonymi w oprogramowanie dopasowane do zakresu programu studiów. Uczestnicy otrzymują dostęp komputerowy do sieci uczelnianej oraz kilku serwerów (w tym do serwera pocztowego @student.agh.edu.pl, serwerów oprogramowania bazodanowego na Wydziale Informatyki AGH i serwerów wirtualnych z oprogramowaniem tworzącym przyjazne środowisko pracy dla realizacji systemów bazodanowych). Cztery wyróżnione w programie przedmioty kończą się obowiązkowym zaliczeniem na ocenę (termin tych zaliczeń ustalany jest z uczestnikami i wraz ze szczegółowymi wymaganiami oraz trybem zaliczenia podawany jest na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu), podobnie jak i ocena liczbowa przypisywana jest osiągnięciom uczestnika związanym z realizacją projektu dyplomowego. Wymagana jest 75% obecność w zajęciach wg przyjętego planu studiów. Tradycyjnie uznano, że pierwszy semestr kończy się po siódmym zjeździe weekendowym, ale nie ma wymagań merytorycznych (poza formalnymi) dla kontynuowania uczestnictwa w kolejnym semestrze zajęć. Jednak dopuszczenie do ostatniego etapu realizacji projektu dyplomowego (jego publiczna prezentacja) może się odbyć pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych pozytywnych ocen z zaliczenia wyznaczonych czterech przedmiotów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest: odbycie wszystkich zajęć obowiązkowych (75% obecności na zajęciach), zaliczenie na ocenę pozytywną wyznaczonych w programie przedmiotów, wykonanie, udokumentowanie i zaprezentowanie osobiście wykonanego projektu dyplomowego. Prezentacja jest prezentacją publiczną, przed wszystkimi uczestnikami studiów oraz 2-osobową Komisją (wykładowców). Projekt dyplomowy jest realizowany sukcesywnie podczas niemal całego toku trwania studiów. Każdy projekt dyplomowy ma swojego opiekuna, który zatwierdza temat i zakres projektu, kontroluje i konsultuje realizację projektu na wyznaczonych zajęciach oraz poza godzinami zajęć. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów ustalana jest zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH (4 oceny z zaliczeń z wagami 0,15, oraz ocena z realizacji projektu dyplomowego z wagą 0,4).

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub równoważne) na dowolnym kierunku.
 • Kandydaci winni posiadać umiejętność pracy z komputerem (w miarę sprawne posługiwanie się komputerem w zakresie obsługi prostych systemów oprogramowania).
 • Koniecznie wymagane jest zainteresowanie kandydatów problematyką Systemów Baz Danych.
 • Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych:
  • 40 – limit osób;
  • 22 – minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji.
 • Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 
  • Wydział Informatyki, budynek D-17, pokój 2.13, mgr Agata Rzepka;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczona przez Uczelnię "za zgodność z oryginałem" - oryginał do wglądu;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów (4400 zł), nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia korzystanie z oferty, zarówno na platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl, jak i szkolenia.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.ctb.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego formularza zgłoszeniowegooświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Po otrzymaniu e-maila, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za I semestr studiów (4400 zł).
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nr konta: 55 1240 2294 1111 0010 9554 7623
Bank Pekao S.A. Kraków
Z odpowiednim dopiskiem:
Opłata wpisowa za studia podyplomowe "Systemy Baz Danych", subkonto nr 720.240.6004, imię i nazwisko

Opłata za I/II semestr studiów podyplomowych "Systemy Baz Danych", subkonto nr 720.240.6004, imię i nazwisko

Opłaty za studia: 100 zł (opłata wpisowa) + 4400 zł (opłata za I semestr) + 3500 zł (opłata za II semestr).
Informacja o terminach poszczególnych opłat jest każdorazowo wysyłana e-mailowo do uczestników studiów podyplomowych.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Anna Zygmunt
Sekretariat:   mgr Agata Rzepka
  tel. (012) 32-83-414
  e-mail: rzepka@agh.edu.pl
Czas trwania: 2 semestry - 204 godziny lekcyjne
Cena: 8000 PLN
Terminy

Kliknij w datę, żeby dowiedzieć się więcej o wybranym terminie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr inż. Anna Zygmunt
e-mail: azygmunt(na serwerze)agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr  Agata Rzepka
e-mail: rzepka(na serwerze)agh.edu.pl
tel: (012) 32-83-414 

Podobne