Systemy Baz Danych - edycja 2020/2021

UML Python C# SQL IBM PS Imago PRO Hurtownie danych Architektury Systemów Baz Danych PHP ASP.NET IBM PS Clementine Pro Statistica GIS UX aplikacji webowych

Studia podyplomowe Systemy Baz Danych to 2-semestralne studia obejmujące 256 godzin dydaktycznych, z których ponad połowa to praktyczne zajęcia laboratoryjne prowadzone w dobrze wyposażonych salach laboratoryjnych Uczelnianego Centrum Informatyki AGH.

Zasadniczym celem studiów jest zapoznanie uczestników z wieloma najważniejszymi elementami składającymi się nie tylko na szeroką znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i implementowaniem systemów relacyjnych baz danych (z użyciem najnowszych architektur tych systemów i narzędzi realizacji aplikacji), ale także zwrócenie uwagi na szeroką gamę zagadnień związanych z ich eksploatacją (w szczególności poznanie narzędzi i procedur eksploracji danych, budowy baz wiedzy, czy analizy sieci społecznych). Uzupełnieniem celu poznawczego jest nabycie szerokich umiejętności praktycznych w realizacji zadań z powyższej tematyki, które pozwolą uczestnikom zrealizować indywidualne projekty systemów z wybranej dziedziny zastosowania (projekt dyplomowy).  Ważnym celem jest przekonanie słuchaczy do istotności stałego kształcenia się szczególnie ważnego w kontekście bardzo szybkich zmian technologicznych i istotności kwestii odpowiedzialności zawodowej twórców i zarządzających takimi systemami (zapewnienie systemom ich bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa).

 

W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego zajęcia będą mogły odbywać się trybie zdalnym, co z powodzeniem realizujemy w ramach obecnej edycji studiów!

 

DO KOGO ADRESOWANE SĄ STUDIA?

Oferta studiów skierowana jest do wszystkich, którzy będą tworzyli koncepcje, projektowali, implementowali, eksploatowali lub nadzorowali prace nad systemami realizowanymi w szeroko pojętej technologii baz danych.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Informatyczne Systemy Baz Danych są specjalną klasą systemów znajdujących obecnie bardzo szerokie zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach każdej działalności. Studia dają możliwość nie tylko zapoznania się z poniższymi problemami i technologiami, ale także nabycia podstawowych umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i zasad eksploatacji systemów baz danych realizowanych w oparciu o najnowsze technologie i z uwzględnieniem najnowszych trendów w inżynierii tych systemów.

W programie Studiów szczególna uwaga zwrócona jest na techniki realizacji nowoczesnych systemów o zróżnicowanych modelach logicznych, a także wielopoziomowych architekturach (klient-serwer) wykorzystujących środowisko sieciowe i techniki webowe pozwalające na tworzenie aplikacji dostępnych poprzez WWW. Istotnymi zagadnieniami, które znalazły już swoje miejsce w technologii baz danych, są sposoby wykorzystywania olbrzymich ilości zgromadzonych danych, tak dla ich analizy (hurtownie danych i systemy OLAP), jak i zastosowań typu Business Inteligence z wykorzystaniem metod eksploracji danych. Ciekawym akcentem programu Studiów jest prezentacja możliwości zarządzania wiedzą poprzez tworzenie baz wiedzy oraz poznanie zasad budowy inteligentnych aplikacji wnioskujących (systemy ekspertowe). Pewną nowość stanowią zagadnienia związane z teorią i praktyką analizy mediów społecznościowych, takich jak: blogosfera, Twitter czy YouTube przy pomocy najnowszych metod dedykowanych analizie sieci społecznościowych.

          W programie Studiów istotne miejsce zajmuje problematyka zapewnienia bezpieczeństwa systemom baz danych jako całości, a także szeroko pojęte bezpieczeństwo samych danych (często wymagane ustawowo).

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

W stopniu zależnym od poziomu wyjściowego uczestnika Studiów, absolwent posiądzie umiejętności projektowania, implementowania oraz administrowania niewielkimi systemami relacyjnych baz danych. Po opanowaniu podstawowych zasad posługiwania się podstawowymi aplikacjami środowiska sieciowego absolwent posiądzie umiejętność korzystania i tworzenia aplikacji baz danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych wykorzystujących środowisko Internetu. Absolwent pozna też zasady tworzenia aplikacji opartych o technologie sztucznej inteligencji w postaci systemów ekspertowych wykorzystujących bazy wiedzy czy sieci neuronowe.

Dodatkowo każdy absolwent pozna wiele elementów nowoczesnych technik bazodanowych (modele nie relacyjne, zasady hurtowni danych, podstawy eksploracji danych), czy też technik sieciowych. Dopełnieniem powyższej wiedzy będą elementy szeroko pojętej inżynierii systemów baz danych obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa tych systemów, poprawnego nimi administrowania, zarządzania projektami, zarządzania jakością systemów, czy wreszcie najistotniejsze zagadnienia prawne związane z procesem tworzenia i eksploatacją tych systemów.

 

PLAN STUDIÓW

SEMESTR STUDIÓW -   1 :

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

1.

Podstawy technologii baz danych

Wykłady

32

Aktywny udział w zajęciach

2

2.

Język SQL

Laboratoria

20

Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (studenci dostają zróżnicowane pod względem złożoności zadania z SQL dotyczące joinów, agregacji, podzapytań, itp.)

4

3.

Proceduralny SQL

Laboratoria

8

Aktywny udział w realizacji ćwiczeń i zadań (studenci dostają zadania dotyczące napisani procedur, funkcji, triggerów w SQL)

1

4.

Analiza wymagań

Wykłady/

Laboratoria

4/12

Aktywny udział w zajęciach/ Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (studenci wybierają temat, przedstawiają do niego analizę wymagań w postaci analizy przypadków użycia i scenariuszy i formalizują w wybranym narzędziu)

4

5.

Bazy danych - Schematy

Laboratoria

12

Aktywny udział w zajęciach a zaliczenie w semestrze 2 (do tematu wybranego na przedmiocie Analiza wymagań oraz zrealizowanej tam analizie przypadków użycia i scenariuszy studenci implementują schematy bazy danych)

->

kontynuacja w sem. 2

6.

Bazy wiedzy i systemy wnioskowania

Wykłady/

Laboratoria

4/4

Aktywny udział w zajęciach/ zaliczenie w semestrze 2 (studenci realizują prototypy systemów ekspertowych w oparciu o zaproponowany temat)

->

kontynuacja w sem. 2

7.

Techniki przetwarzania danych

Laboratoria

4

Aktywny udział w zajęciach a zaliczenie w semestrze 2 (studenci wykonują fragmenty aplikacji graficznych do baz danych)

->

kontynuacja w sem. 2

8.

Systemy baz danych

Wykłady

8

Aktywny udział w zajęciach a zaliczenie w semestrze 2

->

kontynuacja w sem. 2

9.

Projektowanie aplikacji zorientowanych na użytkownika

Wykłady/

Laboratoria

8/4

Aktywny udział w zajęciach/  Aktywny udział w realizacji ćwiczeń i zadań (studenci wykonują ćwiczenia dotyczące  kompozycji interfejsu użytkownika, jak również interakcji z nim)

2

10.

Seminarium – projekt dyplomowy

Laboratoria

8

Aktywny udział w zajęciach a zaliczenie w semestrze 2 (studenci pod kierunkiem prowadzącego realizują projekt schematu bazy danych, warstwy dostępu jak również wybranych fragmentów aplikacji)

->

kontynuacja w sem. 2

 

SEMESTR STUDIÓW -  2

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia

Liczba punktów ECTS

1.

Bazy danych - Schematy

Laboratoria

4

Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (studenci kontynuują tworzenie schematu bazy danych dodając do niego warunki integralnościowe, widoki, procedury, funkcje i triggery)

4

2.

Bazy wiedzy i systemy wnioskowania

Wykłady

4

Aktywny udział w zajęciach

1

3.

Systemy zarządzania bazami danych

Wykłady/

Laboratoria

4/4

Aktywny udział w zajęciach/ Aktywny udział w zajęciach i realizacji zadań z definiowania procedur dla SZBD i śledzenia ich realizacji

2

4.

Sieci neuronowe

Wykłady

4

Aktywny udział w zajęciach

1

5.

Techniki przetwarzania danych

Laboratoria

4

Aktywny udział w zajęciach i realizacji zadań z zakresu posługiwania się różnymi technikami  definiowania założonych funkcjonalności systemów bazodanowych

1

6.

Systemy baz danych

Wykłady

16

Aktywny udział w zajęciach

2

7.

Hurtownie danych

Wykłady/

Laboratoria

4/8

Aktywny udział w zajęciach / Aktywny udział w zajęciach i realizacji zadań z zakresu projektowania struktur danych typu kostki wielowymiarowe

1

8.

Eksploracja baz danych

Wykłady/

Laboratoria

8/12

Aktywny udział w zajęciach / Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (studenci wykazują się znajomością różnych metod eksploracji danych, takich jak klasyfikacja, klastrowanie, reguły asocjacyjne i potrafią zastosować je do analizy konkretnych zbiorów danych

4

9.

Budowa aplikacji bazodanowych

Laboratoria

16

Aktywny udział w zajęciach i realizacji zadań najczęściej mających charakter projektów fragmentów aplikacji oraz implementacji istotnych z punktu widzenia technologii fragmentów funkcji biznesowych czy interfejsu przykładowych aplikacji

2

10.

Sieci społeczne

Wykłady/

Laboratoria

4/4

Aktywny udział w zajęciach / Aktywny udział w zajęciach i realizacji zadań analizy sieci społecznych wykorzystujących różne metody dopasowywane do analizowanego środowiska i jego charakterystyki (np. wyliczanie miar centralności, znajdowanie grup w przedstawionych przez prowadzącego zbiorach danych)

1

11.

Przetwarzanie danych przestrzennych

Laboratoria

4

Aktywny udział w zajęciach, Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych (studenci dostają do realizacji zadania związane z analizą danych przestrzennych)

1

12.

Prawna analiza funkcjonowania SBD

Wykłady

4

Aktywny udział w zajęciach

1

13.

Seminarium – projekt dyplomowy

Laboratoria

8

Aktywny udział w zajęciach i terminowa realizacja zadań etapowych (studenci pod kierunkiem prowadzącego realizują projekt schematu bazy danych, warstwy dostępu jak również wybranych fragmentów aplikacji)

5

14.

Projekt dyplomowy

Konwersatorium

16

Aktywny udział w zajęciach,  przygotowanie i prezentacja  projektu dyplomowego (studenci po konsultacji z prowadzącym wybierają najważniejsze elementu zrealizowanego projektu, piszą dokumentację oraz przygotowują i przedstawiają prezentację)

5

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Program Studiów obejmuje 256 godzin zajęć obowiązkowych bezpośrednio z prowadzącymi. W tym wykłady stanowią 104 godzin zajęć, a pozostałe stanowią zajęcia prowadzone w laboratoriach komputerowych z indywidualnymi stanowiskami pracy wyposażonymi w oprogramowanie dopasowane do zakresu programu studiów. Studenci otrzymują dostęp komputerowy do sieci uczelnianej, platformy e-learningowej oraz kilku serwerów (w tym do serwera pocztowego @student.agh.edu.pl, serwerów oprogramowania bazodanowego w Katedrze Informatyki AGH). Cztery wyróżnione w programie przedmioty kończą się obowiązkowym zaliczeniem na ocenę (termin tych zaliczeń ustalany jest z uczestnikami i wraz ze szczegółowymi wymaganiami oraz trybem zaliczenia podawany jest na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu). Dopuszczenie do ostatniego etapu realizacji projektu dyplomowego (jego publiczna prezentacja) może się odbyć pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych pozytywnych ocen z zaliczenia wyznaczonych czterech przedmiotów.

Na potrzeby studiów studenci mają dostęp do przetestowanych rozwiązań e-learningowych, z których centralnym elementem jest dedykowana platformy wraz z konspektami i materiałami do zajęć oraz aktualnymi ocenami i raportami z obecności na poszczególnych zajęciach. W ramach platformy dostępny jest również moduł komunikatora oraz aktualności, dzięki którym studenci mogą się komunikować z poszczególnymi prowadzącymi oraz pozyskiwać istotne z punktu widzenia studiów informacje. W sytuacji przedłużenia stanu epidemiologicznego lub po uprzednim ustaleniu ze słuchaczami zajęcia będą mogły odbywać się trybie zdalnym. W tym celu wykorzystujemy dobrze znane platformy telekonferencyjne jak Microsoft Teams czy też Cisco Webex. Dodatkowo studenci na czas studiów otrzymują konta studenckie w ramach infrastruktury AGH, dostęp do biblioteki AGH oraz możliwość wykupienia wjazdu na teren AGH w czasie weekendów.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia Studiów jest: odbycie wszystkich zajęć obowiązkowych (75 % obecności na zajęciach), zaliczenie na ocenę pozytywną wyznaczonych w programie przedmiotów, wykonanie, udokumentowanie i zaprezentowanie osobiście wykonanego projektu dyplomowego. Prezentacja jest prezentacją publiczną, przed wszystkimi uczestnikami Studiów oraz 2 osobową Komisją (wykładowców). Projekt dyplomowy jest realizowany sukcesywnie podczas niemal całego toku trwania studiów. Każdy projekt dyplomowy ma swojego opiekuna, który zatwierdza temat i zakres projektu, kontroluje i konsultuje realizację projektu na wyznaczonych zajęciach oraz poza godzinami zajęć. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów ustalana jest zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych na AGH (4 oceny z zaliczeń z wagami 0,15, oraz ocena z realizacji projektu dyplomowego z wagą 0,4).

 

WARUNKI REKRUTACJI

 • Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne: ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub równoważne) na dowolnym kierunku.
 • Kandydaci winni posiadać umiejętność pracy z komputerem (w miarę sprawne posługiwanie się komputerem w zakresie obsługi prostych systemów oprogramowania).
 • Pożądana, ale niekonieczna umiejętność programowania w podstawowym zakresie (w dowolnym języku programowania).
 • Koniecznie wymagane jest zainteresowanie kandydatów problematyką Systemów Baz Danych.
 • Limit przyjęć na studia podyplomowe wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów podyplomowych:
  • 44 – limit osób;
  • 22 – minimalna liczba warunkująca uruchomienie edycji.
 • Wymagane dokumenty oraz miejsce ich złożenia: 
  • budynek D-17 pokój 2.7, mgr inż. Małgorzata Urban;
  • formularz zgłoszeniowy;
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.
 • Regulamin studiów podyplomowych w AGH dostępny jest na stronie głównej AGH.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 1. Żeby zapisać się na studia musisz posiadać konto w naszym systemie. Żeby je założyć 👉🏻kliknij tutaj. Konto to umożliwia zapisywanie się na kursy zarówno w platformie podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl oraz szkolenia.informatyka.agh.edu.pl. Jeśli już posiadasz konto możesz pominąć ten krok.
 2. Po utworzeniu konta 👉🏻 Zapisz się na studia.
 3. Poczekaj na automatyczne potwierdzenie Twojego zgłoszenia z naszego systemu i następnie 👉🏻prześlij na adres e-mailowy sekretariatu skany podpisanego Formularza ZgłoszeniowegoOświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych oraz skan poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych. Na podstawie tych dokumentów będziemy Państwa kwalifikować na studia.
 4. Poczekaj na potwierdzenie kwalifikacji i uruchomienia studiów. Następnie 👉🏻 wnieś opłatę wpisową (100 zł) i prześlij na adres e-mailowy sekretariatu potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
 5. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć 👉🏻 dokonaj wpłaty za studia.
 6. 👉🏻 Prześlij lub dostarcz nam oryginały dokumentów przed uruchomieniem studiów lub podczas pierwszego zjazdu studiów.
 7. 🏃 Przyjdź na pierwsze zajęcia! 🎓

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział IEiT
Katedra Informatyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Nr konta: 55 1240 2294 1111 0010 9554 7623
Bank Pekao S.A. Kraków
Z odpowiednim dopiskiem:
Opłata wpisowa za udział w studiach podyplomowych "Systemy Baz Danych", subkonto nr 720.230.6050
Opłata za I/II semestr studiów podyplomowych "Systemy Baz Danych", subkonto nr 720.230.6050

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów podyplomowych: dr inż. Anna Zygmunt
Sekretariat:   mgr inż. Małgorzata Urban
  tel. (012) 328-33-22
  e-mail: murban@agh.edu.pl
Czas trwania: 2 semestry - 256 godzin lekcyjnych
Cena: 6200 zł
Brak terminów 🙁
Masz pytania? Napisz

DOKUMENTY DO POBRANIA

   Formularz zgłoszeniowy 

   Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych 

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kierownik studiów:
dr inż. Anna Zygmunt
e-mail: azygmunt(na serwerze)agh.edu.pl

Sekretariat studiów:
mgr inż. Małgorzata Urban
e-mail: murban(na serwerze)agh.edu.pl
tel: (012) 328-33-22

Podobne